Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2566
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการทาง E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

     การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบล และหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
   - ทางหลวงแผ่นดิน สายเพชรเกษม ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 4, 8
   - ทางหลวงแผ่นดินสายพัทลุง – ควนขนุน ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 5, 6, 7, 8
   - ทางหลวงชนบทสายปรางชัย – ท่าสำเภาใต้  ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 3, 6, 2
   - ถนนลาดยางในหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย 
   - ถนน คสล. จำนวน 30 สาย
   - ถนนลูกรัง/หินคลุก จำนวน 21 สาย

     การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ จำนวน - แห่ง
- หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย จำนวน 9 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 5 ตู้

     การไฟฟ้า
ประชากรได้ใช้กระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน 

    การประปา
ประปาหมู่บ้าน          9   หมู่บ้าน
ประปาส่วนภูมิภาค     2   หมู่บ้าน


สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976 
 อีเมล์ : prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
  Powered By prangmoo.go.th