Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2566
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการทาง E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวสมคิด อินทรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลปรางหมู่ โทร.097-1539929
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวจิรวรรณ เกตุแดง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร.06 5924 5354
Responsive image
Responsive image
นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางเพ็ญนภา มากเล่ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นายอดุลย์ สัจจวิเศษ
นิติกรชำนาญการ
Responsive image
นางปราณี ยอดราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวอาจิน เต็มพูน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Responsive image
นางสาวปุณณิฐฐา พัฒนะกุญช์โภคิน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวกาญจนา อนันตนานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นายสันติพงษ์ ไข่แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายอำพล นิ่มละมัย
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายเลิศศักดิ์ หอยหน
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางน้อย อุ้ยสวัสดิ์
คนครัว
Responsive image
นายเอกชัย สุดมาดำ
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายวุฒิชัย ไข่สีทอง
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายสมคิด จันเพชร
นักการ
Responsive image
นางสาวสุนิษา รามแก้ว
คนงาน
Responsive image
นายจำลอง สินดำ
ยาม
Responsive image
นายเฉวียง คงใหม่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายสมเกียรติ ดำพร้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976 
 อีเมล์ : prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
  Powered By prangmoo.go.th