Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงาน
ITA http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวสมคิด อินทรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลปรางหมู่ โทร.097-1539929
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายบุญเลิศ ไชยสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร.095-5953585
Responsive image
Responsive image
นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางเพ็ญนภา มากเล่ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวปิย์วรา เมธาโรจนวัชร์
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นางปราณี ยอดราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวอาจิน เต็มพูน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Responsive image
นางสาวกาญจนา อนันตนานนต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นายสมคิด จันเพชร
นักการ
Responsive image
นางน้อย อุ้ยสวัสดิ์
คนครัว
Responsive image
นายอำพล นิ่มละมัย
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายเลิศศักดิ์ หอยหน
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
ว่าง
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
ว่าง
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายจำลอง สินดำ
ยาม

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th